ลองให้ดู: NU FORMULA มีอะไร? ใหม่… Cleansing water/ Pore Deep Cleansing Foam

NU FORMULA ส่งกล่องของใหม่มาให้บุ๊คก้าลอง ^_^ เรามาดูกั…